चंद्राधि / लग्नाधि योग, आधि योग : एक महान राजयोग

चंद्राधि / लग्नाधि योग, आधि योग एक महान राजयोग आधि ह्याचा अर्थ व्यापक करून शुभ फळ देणारा वाढविणारा असा होतो. आपली लग्न कुंडली पहा जर हा योग असेल तर राजा…

0 Comments