Read more about the article आपल्या जन्मतारखेत रीटायर्मेंट चा योग आहे का?
retirement yog

आपल्या जन्मतारखेत रीटायर्मेंट चा योग आहे का?

नुमरॉलॉजि ची प्रॅक्टिस करता करता अशा एका योगाचा (नियमाचा) उलगडा झाला आहे ज्याने मला वाटते प्रत्येकाने आपल्या जन्मतारखेत तो योग कसा आहे तो चेक करून पहावा. हा माझा स्वतःचा अभ्यास…

0 Comments